Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan och medgivande från fastighetsägare

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten och medgivandet. Medgivandet ska fyllas i av fastighetsägaren.

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från sakkunnig som styrker behovet av bostadsanpassning. En ansökan utan intyg kan inte handläggas.

Mer information om bostadsanpassningsbidraget

Komplett ansökan innehåller:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (kan hämtas in av stadsbyggnadskontoret).

Så här fyller du i blanketten

Personuppgifter

Det är bara du som har funktionsnedsättning, som kan vara sökande av bidraget. 

Kontaktperson

Om du anger kontaktperson kan också hen kontaktas vid frågor. Kommunikation mellan stadsbyggnadskontoret och dig som sökande sker i första hand skriftligen.

Jag ansöker om följande bostadsanpassningsåtgärder

Här skriver du vilken anpassning du önskar i din bostad.
Bostadsanpassningsbidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag. Frågor gällande detta hänvisas till Skatteverket.

Ägare av fastighet

Är det ett småhus ska samtliga ägare anges. Samtliga personer, förutom du själv, som har kontrakt på bostaden ska skriva under att anpassning får utföras.

Hjälp att inhämta medgivande

Om du önskar få hjälp av stadsbyggnadskontoret att inhämta medgivande från din fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, kan du lämna en fullmakt genom att skriva under här.

Offert

Bifoga gärna en offert på kostnaderna för anpassningsåtgärderna. Stadsbyggnadskontoret kan också komma att ta in en offert för de åtgärder du söker bidrag för i syfte att bedöma en skälig kostnad för åtgärderna. Du måste inte skicka in en egen offert.

Underskrift av sökande eller vårdnadshavare 1 och 2

Här skriver du under din ansökan. Om du är förälder till ett minderårigt barn som ansöker om bostadsanpassningsbidrag behöver båda vårdnadshavarna skriva under även om ni inte bor tillsammans.

Asunnon mukauttamistuki - Hakemuksen tekeminen (finska)

Housing adaptation grant - how to apply (engelska)

Ansökan med bilagor skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
Enheten för bostadsanpassningsbidrag
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se