Planbesked - Begäran

Du kan begära att få ett planbesked om du exempelvis vill utföra en byggåtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs. Genom planbeskedet får du reda på om Malmö stad har för avsikt att börja ett sådant planarbete.

En begäran om planbesked ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den åtgärd som din begäran avser. Det ska också finnas en karta som visar vilket område som berörs.

Enligt taxebestämmelserna är avgiften 16 000 kr för planbesked. Avgiften är densamma obe­roende av om det är ett positivt eller negativt plan­besked.

Mer information om detaljplaner

Blankett med bilagor skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Filipsson
anna-karin.filipsson@malmo.se
040-34 25 13

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se