Förteckning över egendom

Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta egendom åt en person (huvudmannen) är skyldiga att upprätta en förteckning över personens tillgångar och skulder.

Detsamma gäller för särskilt förordnade vårdnadshavare, förmyndare och medförmyndare med flera, samt legala förmyndare (föräldrar) vars underåriga barn har tillgångar som överstiger 8 gånger prisbasbeloppet. Statistikmyndigheten SCB publicerar årligen aktuellt prisbasbelopp: Konsumentprisindex (KPI) hos Statistikmyndigheten SCB

  • Förteckningen ska lämnas in senast 2 månader efter det datum du blev förordnad som god man/ förvaltare.
  • Vid förmynderskap ska förteckningen vara överförmyndarnämnden tillhanda 1 månad efter det att barnets tillgångar översteg 8 gånger prisbasbeloppet.
  • Glöm inte att skriva under blanketten.

Information om förteckning över egendom

Till blanketten ska du bifoga

  • underlag som exempelvis huvudmannens senaste inkomstdeklaration, saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis för fastighet
  • underlag i original som styrker värdet av de tillgångar och skulder (ej hushållsskulder*) huvudmannen hade samma dag som tingsrätten fattade beslut om att du skulle bli ställföreträdare.

*Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

overformyndare@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se