Förteckning över egendom

Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta egendom åt en person (huvudmannen) är skyldiga att upprätta en förteckning över personens tillgångar och skulder.

Detsamma gäller för särskilt förordnade vårdnadshavare/ förmyndare/medförmyndare med flera samt legala förmyndare (föräldrar) vars underåriga barn har tillgångar som överstiger 8 gånger prisbasbeloppet.

  • Förteckningen ska lämnas in senast 2 månader efter det datum du blev förordnad som god man/ förvaltare.
  • Vid förmynderskap ska förteckningen vara överförmyndarnämnden tillhanda 1 månad efter det att barnets tillgångar översteg 8 gånger prisbasbeloppet.

Mer information för dig som har uppdrag som ställföreträdare (god man, förmyndare, förvaltare)

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Överförmyndarenheten
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se