Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg - Anmälan om ändringar i ägar- och ledningskrets

OBS! För närvarande går det inte att ladda ner blanketten här. Vänligen maila fskf.tillsynforskola@malmo.se om du behöver anmäla ändring i ägar- och ledningskretsen! 

--- 

Anmälan är för dig som driver fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Malmö och har gjort ändringar i ägar- och ledningskretsen

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.

Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva förskoleverksamhet eller enskild pedagogisk omsorg i Malmö.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringar av

  • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Mer information för fristående förskolor finns på malmo.se.

Bilagor

Eftersom anmälan ska undertecknas av behörig företrädare ska du bifoga registeruppgifter som styrker denna behörighet. I blanketten får du mer information om vilken/vilka handlingar som gäller för olika organisationsformer.

Om huvudmannen byts ut

Denna anmälan avser förändringar i ägar- och ledningskretsen inom en befintlig godkänd huvudman.
Om en ny huvudman tar över en redan existerande förskoleenhet eller pedagogisk omsorg, det vill säga om själva huvudmannen byts ut, behöver en ny ansökan skickas in. 

Anmälan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Förskoleförvaltningen
fskf.tillsynforskola@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskola@malmo.se