Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationsbidrag är ett ekonomiskt stöd till idéburna organisationer som verkar inom socialt område och gäller verksamhet under ett helt kalenderår. Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2023 är den 1 juni 2022.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar endast emot ansökningar om organisationsbidrag via denna e-tjänst. Saknar du e-legitimation och möjlighet att skaffa det ska du kontakta asf.organisationsstod@malmo.se.

Innan din organisation ansöker

Villkor för ansökan

 • Ansökan ska vara på svenska.
 • Ansökan får inte innehålla felaktiga uppgifter.
 • Det är organisationens styrelse som ansvarar för ansökan.
 • Organisationens firmatecknare ska signera ansökan (sista steget i tjänsten).
 • Ansökan måste vara fullständig för att den ska handläggas.

Bilagor som ska bifogas i ansökan:

 • Fastställd verksamhetsberättelse för 2021 
 • Fastställd resultaträkning för 2021
 • Fastställd balansräkning för 2021
 • Revisionsrapport för 2021 (underskriven av revisor)
 • Preliminär budgetplan för 2023
 • Preliminär verksamhetsplan för 2023
 • Underskrivet årsmötesprotokoll för 2022
 • Underskrivet protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2022
 • Organisationens antagna stadgar

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan godkänna att ansökande organisationer skickar in årsredovisning av ekonomi och verksamhet på regional nivå om:

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer verksamheten i Malmö som angelägen och väletablerad.
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att redovisning av verksamhet och ekonomi för verksamheten i Malmö framkommer på ett tillräckligt tydligt och avgränsat sätt i de underlag som organisationen skickar in.

Stiftelser, trossamfund eller andra organisationer som inte är ideella föreningar ska bifoga underlag som motsvarar de underlag som listas ovan. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer om underlagen ger en tillräckligt tydlig bild utifrån Malmö stads krav på organisation och verksamhet för bidrag inom det sociala området.

Bra att veta

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa