Vård- och omsorgsboende - Ansökan om flytt från annan kommun till Malmö

Du som är äldre, boende i en annan kommun och i stort behov av vård och omsorg kan ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende (särskilt boende) i Malmö.

När du ansöker om boende i Malmö från en annan kommun görs först en bedömning om du uppfyller kraven för att få din ansökan prövad. De faktorer som påverkar är hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Om du bedöms ha rätt att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende kommer vi fortsätta att utreda ditt behov.

Mer information om vård- och omsorgsboende

I ansökan fyller du i följande:

  • Personligt brev med information om varför du vill ansöka om plats på vård- och omsorgsboende i Malmö.
  • Uppgifter om dig och dina anhöriga, god man eller förvaltare. Om det inte finns en legal ställföreträdare behövs skriftlig fullmakt åt den som ska företräda dig. Bifoga registerutdrag eller fullmakt.
  • Samtycke till att information som behövs för utredningen får inhämtas och utbytas mellan olika instanser, till exempel mellan utredande biståndshandläggare och din hemkommun.

Bifoga följande till din ansökan:

  • En utredning från din biståndshandläggare i din nuvarande kommun, som tydligt beskriver ditt hälsotillstånd och ditt aktuella behov av stöd och hjälp.

Biståndshandläggaren meddelar om du behöver lämna in fler underlag i efterhand, som till exempel funktionsbedömning eller läkarintyg. 

Skicka din ansökan med
bifogat underlag till:

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Avdelning Myndighet
Enhet avgifter, förmedling och boende
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
hvo@malmo.se
073-86 20 929

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
hvo@malmo.se