Vård- och omsorgsboende - Ansökan om flytt från annan kommun till Malmö

Du som är äldre, boende i en annan kommun och i stort behov av vård och omsorg kan ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende (särskilt boende) i Malmö.

När du ansöker om boende i Malmö från en annan kommun görs först en bedömning om du uppfyller kraven för att få din ansökan prövad. De faktorer som påverkar är hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Om du bedöms ha rätt att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende kommer vi fortsätta att utreda ditt behov.

Om vård- och omsorgsboende

Lämna uppgifter i ansökan

I ansökan lämnar du in följande:

  • Personligt brev med information om varför du vill ansöka om plats på vård- och omsorgsboende i Malmö.
  • Uppgifter om dig och dina anhöriga, god man eller förvaltare. Om det inte finns en legal ställföreträdare behövs skriftlig fullmakt åt den som ska företräda dig. Bifoga registerutdrag eller fullmakt.
  • Samtycke till att information som behövs för utredningen får inhämtas och utbytas mellan olika instanser, till exempel mellan utredande biståndshandläggare och din hemkommun.

Bifoga underlag

Bifoga en utredning från din biståndshandläggare i din nuvarande kommun, som tydligt beskriver ditt hälsotillstånd och ditt aktuella behov av stöd och hjälp.

Biståndshandläggaren meddelar om du behöver lämna in fler underlag i efterhand, som till exempel funktionsbedömning eller läkarintyg. 

Skicka in ansökan

Skicka din ansökan med bifogat underlag till

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Avdelning Myndighet

Enhet avgifter, förmedling och boende

205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

hvo@malmo.se

073-86 20 929

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

hvo@malmo.se