Äldreboende - Ansökan om flytt från annan kommun

Du som är äldre, boende i en annan kommun och i stort behov av vård och omsorg kan ansöka om att få flytta till äldreboende (särskilt boende) i Malmö.

Mer information om äldreboende

I ansökan fyller du i

  • personligt brev om varför du vill ansöka om att flytta till äldreboende i Malmö
  • uppgifter om dig, dina anhöriga och eventuell god man eller förvaltare
  • samtycke till att information som behövs för utredningen får hämtas och bytas mellan olika instanser, till exempel mellan biståndshandläggare i Malmö och din nuvarande hemkommun. 

Bifoga följande till din ansökan:

  • En utredning från din biståndshandläggare i din nuvarande hemkommun. Utredningen ska tydligt beskriva ditt hälsotillstånd och aktuella behov av stöd och hjälp.
  • Fullmakt åt den som ska företräda dig och personens registerutdrag (behövs inte om du har en legal god man eller förvaltare).

Biståndshandläggaren meddelar om du behöver lämna in fler underlag i efterhand, som till exempel funktionsbedömning eller läkarintyg. 

Efter du skickat in ansökan

När du skickat in din ansökan gör en biståndshandläggare först en bedömning om du uppfyller kraven för att få din ansökan prövad. Faktorer som påverkar bedömningen är hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Om du bedöms ha rätt att ansöka om äldreboende i Malmö kommer vi fortsätta att utreda ditt behov.

Skicka din ansökan med
bifogat underlag till:

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Avdelning Myndighet
Enhet avgifter, förmedling och boende
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
hvo@malmo.se
073-86 20 929

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
hvo@malmo.se