PCB-sanering - Ansökan om dispens

Denna blankett använder du som är fastighetsägare när du ska ansöka om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB inför till exempel en renovering eller en rivning.

Följande gäller:

  • Uppgifterna ska redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet ska du använda en blankett per byggnad.
  • Miljöförvaltningen handlägger ansökan inom 15 arbetsdagar (tre veckor) efter att den har skickats in och är komplett.

Bifoga handlingar

  • Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad anmälan gäller.
  • Bifoga analysprotokoll från provtagning.

Mer information om hantering av PCB.

Avgift

Vid tillsyn över PCB tas avgift ut enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken. Mer information om taxor: www.malmo.se/miljotaxor

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller mejlas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se