Konstnärlig gestaltning Antirasistiskt monument - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Information in english is found below

Du som är yrkesverksam konstnär kan lämna in en intresseanmälan om upphandling gällande en konstnärlig gestaltning för Antirasistiskt monument i Jesusparken, Malmö. 

Monumentet ska kunna samla Malmöbor i ett stadsrum som handlar om dem, om deras historia och plats i staden. Uppdraget avser en mångfacetterad gestaltning som kan bestå av flera konstnärliga lager som tolkar och tar hänsyn till både platsen och projektet Antirasistiskt Monuments olika ingångar. Monumentet ska kunna fungera som en aktiv påminnelse; idag, historiskt och in i framtiden.

Stor vikt läggs vid konstnärens praktik och arbetsprocess för att skapa ett verk som blir en del av ett pågående minnesarbete där malmöbor kan ges agens i processen. Relevant för uppdraget är ett konstnärskap som behandlar frågor som är aktuella för projektet Antirasistiskt Monument exempelvis antirasism, motstånd och minnesarbete.

Sista dag att lämna intresseanmälan är  9 augusti 2023 klockan 12.00

Information om upphandlingen

Vem kan göra en intresseanmälan?

Du måste vara en yrkesverksam konstnär eller konstnärsgrupp. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska en konstnärlig högskoleutbildning eller bedrivit dokumenterad konstnärlig verksamhet i minst fem år.

För att kunna skicka in en intresseanmälan måste du antingen:

  • vara registrerad för F-skatt
  • fakturera genom ett egenanställningsföretag (faktureringsbolag)

Utländskt företag ska vara registrerat i motsvarande register som förs i det land där din verksamhet är etablerad.

Handlingar att bifoga i e-tjänsten

  • Ditt CV
  • Dokument med tre (3) referensuppdrag

Frågor om upphandlingen

Utlysningen görs som en offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt på Mina sidor under din inskickade intresseanmälan.

Sista dag att ställa frågor om intresseanmälan är 2 augusti 2023.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en intresseanmälan?

Om du har sparat en påbörjad intresseanmälan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Det är inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med Anna Wahlstedt via telefon på 0701-479423.

Information in english

As a professional artist, you can register your interest in the comission of an Antiracist Monument in Jesusparken in Malmö. 

This monument should be able to gather the residents of Malmö in a public space that is about them, their history, and their place in the city. The comission entails a multifaceted artistic expression that can consist of several artistic layers, interpreting and taking into account both the location and the different aspects of the project Antiracist Monument. 

The monument should serve as an active reminder - today, historically, and into the future. Significant importance is placed on the artist's practice and working process in creating an artistic process that becomes part of an ongoing commemorative effort, where the residents of Malmö can have agency in the process. Relevant to the commission is an artistic practice that addresses issues relevant to the Antiracist Monument project, such as antiracism, resistance, and commemoration. 

The deadline for submitting expressions of interest is august 9, 2023 at 12:00 PM.

Who can sumbit an expression of interest?

You must be a professional artist or an artist group. By professional, in this context, it means that you should have an artistic higher education or have engaged in documented artistic activities for at least five years. 

To be able to submit an expression of interest, you must either: 

- Be registred for F-tax (self-employment tax) in Sweden invoice through a self-employment company (invoice company)

- Foreign companies must be registred in an equivalent register in the country where your activities are established. 

Questions about the procurement

The announcement is made as a public procurement (LOU) which means that all those who submit an expression of interest should recieve the same information. 

The last day to ask questions about the expression of interest is august 2, 2023.

We are closed for the holidays during the month of july. We will answer questions by ugust 5 at the latest. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa