Planbesked - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du kan begära att få ett planbesked mot en avgift om du exempelvis vill utföra en byggåtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs. Genom planbeskedet får du reda på om Malmö stad har för avsikt att börja ett sådant planarbete eller inte.

Om detaljplaner

I din ansökan ska du

  • ange vem som är fastighetsägare/firmatecknare (om det inte är du som sökande)
  • beskriva syftet med din ansökan om planbesked
  • ange den plats eller fastighet som din ansökan berör.

Bifoga gärna skisser eller ritningar som visar vad du har tänkt dig.

Avgift för planbesked

Enligt taxebestämmelserna är avgiften minst 16 000 kronor för planbesked. Avgiften är densamma obe­roende av om det är ett positivt eller negativt planbesked.

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa