Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan och medgivande från fastighetsägare

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst eller blankett. 

Om bostadsanpassningsbidraget

Bifoga handlingar

Bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker behovet av bostadsanpassning.
  • Fastighetsägarens skriftliga medgivande. Ladda ner medgivandet under "Hämta blanketter". Medgivandet ska sedan fyllas i av fastighetsägaren. Om du inte själv vill eller kan inhämta och skicka in medgivande kan du ange i ansökan att du ger stadsbyggnadskontoret fullmakt att göra det.
  • Skriftligt medgivande från eventuella andra personer som står med på ditt bostadskontrakt som hyrestagare eller ägare av bostaden.

Du skickar in handlingarna tillsammans med ansökan om du väljer att ansöka via blankett, eller så bifogar du handlingarna som filer om du ansöker i e-tjänsten. 

Så här fyller du i ansökan

Personuppgifter

Det är bara du som har funktionsnedsättning, som kan vara sökande av bidraget. 

Kontaktperson

Om du anger kontaktperson kan också hen kontaktas vid frågor. Kommunikation mellan stadsbyggnadskontoret och dig som sökande sker i första hand skriftligen.

Jag ansöker om följande bostadsanpassningsåtgärder

Här skriver du vilken anpassning du önskar i din bostad.
Bostadsanpassningsbidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag. Frågor gällande detta hänvisas till Skatteverket.

Ägare av fastighet

Är det ett småhus ska samtliga ägare anges. Samtliga personer, förutom du själv, som har kontrakt på bostaden ska skriva under att anpassning får utföras.

Hjälp att inhämta medgivande

Om du önskar få hjälp av stadsbyggnadskontoret att inhämta medgivande från din fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, kan du lämna en fullmakt genom att skriva under här.

Offert

Bifoga gärna en offert på kostnaderna för anpassningsåtgärderna. Stadsbyggnadskontoret kan också komma att ta in en offert för de åtgärder du söker bidrag för i syfte att bedöma en skälig kostnad för åtgärderna. Du måste inte skicka in en egen offert.

Underskrift av sökande eller vårdnadshavare 1 och 2

Här skriver du under din ansökan. Om du är förälder till ett minderårigt barn som ansöker om bostadsanpassningsbidrag behöver båda vårdnadshavarna skriva under även om ni inte bor tillsammans.

Asunnon mukauttamistuki - Hakemuksen tekeminen

Housing adaptation grant - how to apply

Skicka in ansökan

Blankett med bilagor skickas till:

Stadsbyggnadskontoret

Enheten för bostadsanpassningsbidrag

205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten