Bygg- och rivningsavfall - Ansökan om dispens från utsortering

Denna blankett använder du för att ansöka om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Den som producerar bygg- och rivningsavfall, på den plats där avfallet uppkommer, ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. 

Om krav på utsortering av avfall från bygg- och rivningsarbeten.

Miljönämnden har som tillsynsmyndighet, möjlighet att i det enskilda fallet meddela dispens från kraven i 3 kapitlet, 10 § avfallsförordningen om utsortering av bygg- och rivningsavfall och från kravet på utsortering av brännbart avfall enligt 3 kap. 12 § avfallsförordningen.

Miljönämnden får ge dispens om avfall där separat insamling inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 § 3 kap. avfallsförordningen.

Läs anvisningarna Anvisning ansökan för dispens från utsortering som finns under Blanketter på sidan innan du fyller i dispensansökan.

Ansökan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller mejlas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se