Bygg- och rivningsavfall - Ansökan om dispens från utsortering

Denna blankett använder du för att ansöka om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Den som producerar bygg- och rivningsavfall, på den plats där avfallet uppkommer, ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Miljöförvaltningen har som tillsynsmyndighet, möjlighet att i det enskilda fallet meddela dispens från kraven i 3 kap. 10 § avfallsförordningen om utsortering av bygg- och rivningsavfall och från kravet på utsortering av brännbart avfall enligt 3 kap. 12 § avfallsförordningen.

Dispensen får ges i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 § 3 kap. avfallsförordningen.

Ansökan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller mejlas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se