God man, förvaltare och förmyndare - Redogörelse för skifteshinder

Bevakar du någons rätt i ett dödsbo kan du som ställföreträdare i vissa fall behöva skicka in en redogörelse för skifteshinder till överförmyndarnämnden. 

Genomförs arvskifte behöver du inte skicka in någon redogörelse för skifteshinder. Däremot ska du skicka in en redogörelse för skifteshinder

  • inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades eller
  • om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte har ingåtts inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades.

I din redogörelse för skifteshinder ska du förklara varför arvskiftet inte har kunnat genomföras. En ny redogörelse ska lämnas in var sjätte månad, om inte överförmyndarnämnden bestämmer någon annan tid.

Information om arvskifte för dig som är ställföreträdare åt ett barn

Information om arvskifte för dig som är ställföreträdare åt en vuxen huvudman

Skicka blanketten till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Enheten för överförmyndarärenden

205 80 Malmö