Förteckning över egendom

Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta egendom åt en person (huvudmannen) är skyldiga att upprätta en förteckning över personens tillgångar och skulder.

Detsamma gäller för särskilt förordnade vårdnadshavare, förmyndare och medförmyndare med flera, samt legala förmyndare (föräldrar) vars underåriga barn har tillgångar som överstiger 8 gånger prisbasbeloppet. Statistikmyndigheten SCB publicerar årligen aktuellt prisbasbelopp: Konsumentprisindex (KPI) hos Statistikmyndigheten SCB

  • Förteckningen ska lämnas in senast 2 månader efter det datum du blev förordnad som god man/ förvaltare.
  • Vid förmynderskap ska förteckningen vara överförmyndarnämnden tillhanda 1 månad efter det att barnets tillgångar översteg 8 gånger prisbasbeloppet.
  • Du kan välja att skicka in årsräkning via e-tjänsten E-Wärna Go eller via blankett. Tänk på att om du väljer att använda e-tjänsten behöver du kunna signera med BankID.
  • Glöm inte att skriva under blanketten.

Information om förteckning över egendom

Instruktionsfilmer E-Wärna Go

Till blanketten/i e-tjänsten ska du bifoga

  • underlag som exempelvis huvudmannens senaste inkomstdeklaration, saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis för fastighet
  • underlag i original som styrker värdet av de tillgångar och skulder (ej hushållsskulder*) huvudmannen hade samma dag som tingsrätten fattade beslut om att du skulle bli ställföreträdare.

*Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö