Bekämpningsmedel - Anmälan/ansökan om yrkesmässig användning

Ansökan/anmälan ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast fyra veckor före planerad bekämpning.

Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns några andra alternativ. 

Mer information om tillståndsplikt/anmälningsplikt för användning av kemiska bekämpningsmedel

Till din ansökan/anmälan ska du bifoga:

  1. Kopia av sprutcertifikat vid användning av klass 1-/2-preparat.
  2. Karta som visar:
  • Områden där spridning planeras.
  • Eventuell områdesnumrering enligt sid 2 i denna blankett (max. fyra områden. Vid fler områden använd kopia av sid 2.
  • Eventuella spridningsfria zoner.  

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Blankett med bilagor skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

kemiindustri@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se