Cistern - Anmälan om installation

Anmäl att du ska installera en cistern med en volym över en kubikmeter. Du ska anmäla installationen till miljöförvaltningen minst fyra veckor innan den påbörjas..

Till anmälan ska du bifoga:

  • Kopia på certifikat/kontrollrapport från tillverkningskontrollen eller återkommande kontroll.
  • Karta/situationsplan som visar cisternens placering och där eventuella vattendrag, vattentäkter, diken och dagvattenbrunnar är markerade.

Mer information om cisterner

För handläggningen kommer miljöförvaltningen att ta ut en avgift.

Anmälan med bilagor skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se