Värmepump - Ansökan om installation

Vill du söka tillstånd för att installera värmepump på din fastighet? Tänk på att vara ute i god tid. Du måste ansöka om tillstånd innan du installerar en värmepump med jord-, berg-, ytvatten- eller grundvattenvärme/-kyla. 

  • Pumpen får inte installeras förrän du fått meddelande om tillstånd.
  • Handläggning hos miljöförvaltningen tar cirka sex veckor från det att ansökan är komplett.

Bifoga i ansökan: 

  • Fakta om värmepumpsanläggningen: effekt, typ och mängd köldmedium med mera
  • Namn och kontaktuppgifter på företaget som installerar
  • Situationsplan över fastighetstomt. Fastighetstomten ska vara centrerad i kartunderlaget, och närliggande fastigheter ska vara med. Kartunderlaget ska vara försett med skalstreck så att den går att mäta även efter kopiering och utskrift.
  • Information om avledning av borrvatten och 
  • Skriftligt svar från VA Syd på ansökan om utsläpp till det kommunala ledningsnätet från borrning för energiutnyttjande eller vattentäkt.
    Information om ansökan hos VA Syd.

Vid borrning, grävning i förorenad mark eller grundvatten

Vid konstaterad förorenad mark eller vid misstanke om föroreningar i marken eller grundvattnet ska du ta kontakt med miljöförvaltningen innan du skickar in ansökan.

Ansökan är bindande. Avgiften faktureras oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Information om värmepumpar på Malmö stads webbplats.

Ansökan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för bostadstillsyn

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se