Fristående grundskolor - Övergång för elev mellan grundskolor

Enligt överenskommelse ska blanketten användas av fristående och kommunala grundskolor när en elev ska byta skola inom Malmö.

Den avlämnande skolan är skyldig att lämna över pedagogiska uppgifter om eleven till den mottagande skolan. Vilka uppgifter som lämnas över bestämmer den avlämnande skolan.

Mer information för fristående grundskolor.

Ska eleven övergå från en grundskola till en gymnasieskola? Använd i stället blanketten på Fristående gymnasieskolor - Övergång för elev från grundskola eller mellan gymnasieskolor

Avlämnande skola

  1. Fyll i blanketten "Övergång för elev" och lämna den till mottagande skola.
  2. Samtycke behöver inte längre inhämtas av vårdnadshavare för den pedagogiska överlämningen, enligt skollagen. Det är dock alltid viktigt att ha en god dialog med hemmet. Lämpligen aktualiseras därför frågan i samtal med vårdnadshavare och elev. Sätt ett kryss i blanketten huruvida samtal har skett eller inte med vårdnadshavare.
  3. Inom den medicinska elevhälsan sker övergångar via ordinarie kontaktvägar. Där råder annan sekretessnivå.
  4. Om även andra dokument skickas utöver blanketten – observera att skolan endast ska skicka kopior, inte originalhandlingar.

Mottagande skola

  • Se till att skolan har rutiner så att eleven snabbt kommer in i skolarbetet samt att eleven, vid behov, även får extra anpassningar och särskilt stöd.

Kontaktuppgifter

Caroline Ekstrand

caroline.ekstrand2@malmo.se

0708-29 58 72

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se