Tilläggsbelopp för fristående grundskolor och grundsärskolor - Ansökan

Fristående grundskolor och grundsärskolor kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med särskilt behov av stöd. 

Ansökan om tilläggsbelopp görs på en blankett som är gemensam för kommunala och fristående skolor. I blanketten framgår det tydligt vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Tilläggsbelopp lämnas även för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning eller som deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.

Läs mer om olika ersättningar till fristående grundskolor

Ansök senast 23 april 2021 för elever i årskurs 1–9

Ansökningar om tilläggsbelopp för elever i årskurs 1–9 ska vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 23 april 2021 för att bedömningar och beslut ska kunna göras innan läsåret 2021/2022 börjar. Om ansökan inkommer efter den 23 april 2021, eller om den inkommer i tid men inte är komplett kan det inte garanteras att beslut hinner fattas innan läsåret 2021/2022 börjar.

Ansök senast 8 oktober 2021 för elever i förskoleklass

För elever i förskoleklass ska ansökningarna vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 8 oktober 2021. Detta då skolan ska ha möjlighet att skapa sig en bild av elevens stödbehov och vid behov upprätta de dokument som krävs för ansökan.

Ansök senast 23 april 2021 för obligatoriskt anordnad lovskola

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola görs på en särskild blankett. I blanketten framgår vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Blanketterna skickas till

Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se