Dagvattenanläggning - Anmälan

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till miljöförvaltningen. 

Du ska också skicka in anmälan om du planerar att ändra en dagvattenanläggning.

Du får anlägga dagvattenanläggningen tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte miljöförvaltningen beslutar något annat.

Mer information om dagvattenanläggning

Bilagor

För att anmälan ska vara komplett ska du skicka med följande bilagor:

  • Skalenlig karta där markeringar av anläggningens placering, det avvattnade området samt utsläppspunkter och eventuella bräddningspunkter framgår.
  • Ritning över anläggningens samtliga delar.
  • Beskrivning av dimensionering av anläggningen.
  • Förslag till kontrollprogram för drift och skötsel av anläggningen (enligt 26 kap. 19 § miljöbalken).

Om miljöförvaltningen bedömer att anmälan inte är komplett kommer kompletteringar att begäras in. En komplett anmälan inklusive bilagor ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast sex veckor innan faktisk driftstart.

Anmälan skickas till

Malmö stad
Miljönämnden
205 80 Malmö

Eller mejlas till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se