Sfi i Malmö stad - Ansökan om rätt att studera sfi för EU- /EES-medborgare

Om du är EU- eller EES-medborgare utan svenskt personnummer och vill studera svenska för invandrare (sfi) på Komvux Malmö måste du först ansöka om rätten att få studera sfi.

Krav innan du ansöker

För att kunna ansöka om rätt att studera på komvux som EU- /EES-medborgare behöver du vara bosatt i Malmö, kunna styrka medborgarskap och uppfylla något av följande krav:

 • Ha en anställning i Sverige.
 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Vara studerande på en godkänd svensk skola.
 • Ha tillräckliga medel för sin försörjning och en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige.
 • Ha en familjemedlem som uppfyller något av ovanstående krav.

Bifoga handlingar

Du behöver bifoga följande handlingar till din ansökan:

 • Kopia av ditt pass.
 • Om du är anställd - bifoga anställningskontrakt signerat av båda parter. 
 • Om du är egenföretagareÄr du egenföretagare ska du bifoga utdrag från Bolagsverket. 
 • Om du är arbetssökande -  bifoga kopia på intyg påskrivet och stämplat av Arbetsförmedlingen.
 • Om du är studerande - bifoga kopia på ditt antagningsbesked på en godkänd svensk skola, kopia på bankutdrag för att visa att du har tillräckliga medel för din försörjning samt kopia på att du har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige.
 • Om du har tillräckliga medel för din försörjning och heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige - bifoga kopia på bankutdrag samt kopia på att du har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige. 
 • Om du har en familjemedlem som uppfyller något av ovanstående krav - ange er relation i ansökan, bifoga kopia på familjemedlemmens pass samt handlingar som styrker att familjemedlemmen uppfyller något av ovanstående krav.

Efter att din ansökan blivit godkänd

 1. Om din ansökan om rätten att studera sfi blir godkänd får du ett brev med ett samordningsnummer skickat till din angivna adress.
 2. Anmäl dig till sfi via e-tjänsten: Sfi i Malmö stad - Anmälan utan e-legitimation. I e-tjänsten anger du det samordningsnummer du har fått på ditt godkända beslut.

Skicka ansökan och
bifogade handlingar till

Sfianmälan
Föreningsgatan 7B
205 80 Malmö

Märk kuvertet med ”EU-medborgare”

------------------------------------------------------------------------------------

Apply for the right to register for sfi as a EU- /EEA-citizen

If you are an EU-citizen without a Swedish personal identity number and wish to study sfi, you first need to apply for the right to study sfi. To apply for the right to study sfi as an EU-citizen you need to fill out a form that you will find by clicking on "Hämta blanketter".

Requirements before you apply

To be able to apply for the right to study sfi as an EU- /EEA-citizen, you need to be registered as resident in Malmö, be able to prove citizenship and meet one of the following requirements:

 • Have an employment in Sweden.
 • Be registered at the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen).
 • Be a student at a recognized Swedish educational institution.
 • Have sufficient funds for your livelihood and a comprehensive health insurance that is valid in Sweden.
 • Have a family member who meets any of the above requirements.

Enclose documents

You have to enclose the following documents to your application:

 • A copy of your passport.
 • If you are employed - enclose contract signed by both parties.
 • If you are self-employed in Sweden - enclose documents from the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket).
 • If you are seeking employment - enclose a copy of the certificate signed and stamped by Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen).
 • If you are a student - Enclose a copy from a recognized Swedish educational institution.
 • If you have adequate assets to support yourself and have a comprehensive health insurance valid in Sweden - enclose a bank statement and a copy that shows you have a comprehensive health insurance valid in Sweden.
 • If you have a family member who meets any of the requirements above - state your relationship in the application, attach a copy of the family member's passport and documents proving that the family member meets any of the above requirements.

If your application is approved

 1. If your application is approved, a confirmation letter with a coordination number is sent to the address you have stated.
 2. Register to sfi via the e-service: Sfi i Malmö stad - Anmälan utan e-legitimation. When you register you must fill in the coordination number which you find in your confirmation letter.

Send your application and enclosed documents to 

Sfianmälan
Föreningsgatan 7B
205 80 Malmö

Mark the envelope with ”EU-medborgare”

Kontaktuppgifter

Komvux Malmö
Sfi.komvux@malmo.se
040-34 32 00

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se