Fristående förskola - Ansökan om godkännande

Ansökan är för dig som vill starta en fristående förskoleverksamhet i Malmö.

Du som vill starta fristående förskola eller bli huvudman för en befintlig förskola ska lämna in en ansökan om godkännande, en budgetmall och nödvändiga bilagor till förskoleförvaltningen i Malmö stad för att kunna få rätt till bidrag. För att din ansökan ska hanteras ska du också betala en avgift. 

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag, den förening eller stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.  

Ansökan lämnas in till förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten beräknas starta. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader. Handläggningstiden räknas från det att en ansökan är komplett. 

Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

I ansökan ska du visa: 

  • hur verksamheten ska utformas och förverkligas så att den uppfyller författningarnas krav samt hur verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande.
  • hur utbildningen kommer att utgå från barnets bästa och skollagens värdegrund.
  • ange bland annat hur förskolan ska ledas och bemannas, hur kravet på ändamålsenliga lokaler och dess utrustning ska uppfyllas
  • hur sökanden avser att genom ett systematiskt kvalitetsarbete kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen

Likviditetsbudget och resultatbudget

Till ansökan ska en likviditets- och resultatbudget bifogas. Mallar till dessa hittar du under "Hämta blanketter". 
I respektive mall finns en kort instruktion. 

Information om fristående förskolor

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Företagslotsen

foretagslots@malmo.se

040-34 30 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se