Fristående förskola - Ansökan om godkännande

Ansökan är för dig som vill starta en fristående förskoleverksamhet i Malmö.

Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

I ansökan ska det framgå hur sökanden tänkt utforma och förverkliga verksamheten så att den uppfyller författningarnas krav samt hur verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. Sökanden ska uttrycka hur utbildningen kommer att utgå från barnets bästa och skollagens värdegrund. Vidare ska sökanden ange bland annat hur förskolan ska ledas och bemannas, hur kravet på ändamålsenliga lokaler och dess utrustning ska uppfyllas och hur sökanden avser att genom ett systematiskt kvalitetsarbete kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen

Till ansökan ska du bifoga följande:

 • Registerutdrag från Skatteverket. Utdraget ska visa att du som söker är godkänd för F-skatt.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket respektive Länsstyrelsen eller Kammarkollegiet för AB, HB, KB, ekonomisk förening respektive stiftelse eller trossamfund. För AB och enskild firma ska det framgå att förskoleverksamhet ska bedrivas. 
 • Föreningens stadgar för ekonomisk/ideell förening samt för trossamfund.
 • Bolagsavtal ska ges in för HB och KB. Det ska framgå att förskoleverksamhet ska bedrivas. 
 • Personbevis (för enskild firma)
 • Stiftelseförordnande
 • Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret. Budgetmall hittar du här
 • Förskolans regler för intagning och plats samt för uppsägning.
 • Schema över dagliga rutiner.
 • Vid utökning av verksamheten ska även dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan ges in.
 • Försäkringsskydd för barnen.
 • Hyreskontrakt/överenskommelse för hyra/försäljning av lokal.
 • Skalenliga ritningar, m2 , där verksamhetsdisposition anges.
 • Bygglov och slutbevis för förskola.
 • Godkännande från auktoriserad brandkonsult.
 • Barnsäkerhetsrond, protokoll från genomförd rond före verksamhetsstart.
 • Kopia på anmälan till Miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning för godkännande av lokal.
 • Kopia på anmälan till Miljöförvaltningens livsmedelskontroll för hantering av livsmedel .

Mer information om fristående förskolor

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Företagslotsen
foretagslots@malmo.se
040-34 30 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskola@malmo.se