Tilläggsbelopp för fristående förskolor & pedagogisk omsorg - Ansökan

En ansökan om tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser. Ansökan hanteras av förskolepersonal och skrivs under av förskolechefen. 

Några exempel på det som typiskt ger tilläggsbelopp:

  • Svårt fysiskt funktionshinder (t ex barn som mestadels behöver rullstol).
  • Allvarligare former/eller kombinationer av neuropsykiatriska svårigheter (autism, ADHD, Tourette).
  • Barn som har diagnos utvecklingsstörning, eller som på flera områden bedöms ligga långt efter i sin utveckling.
  • Sjukdom som kräver mycket tillsyn och hjälp (diabetes, särskilt allvarlig allergi, muskelsjukdom mm).

Läs mer om tilläggsbelopp

Obligatoriska bilagor:

  • Pedagogisk bedömning/beskrivning av barnets svårigheter.
  • Plan för hur beviljade medel ska användas.
  • Redogörelse för insatser/anpassningar förskolan gjort eller gör nu (obligatorisk om barnet vistas på förskolan mer än tre månader).

Övriga relevanta bilagor:

  • Intyg. Det kan vara intyg från läkare, psykolog, logoped mm som bekräftar en diagnos, eller intyg som på ett bra sätt kompletterar förskolans egen beskrivning, eller beskriver konsekvenserna av en speciell sjukdom eller ett speciellt funktionshinder.

Bifoga inte omfattande utredningar!

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
Myndighetsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Förskoleförvaltningen
forskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskola@malmo.se