Tilläggsbelopp - Ansökan för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Här kan huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser.

Ladda ner och fyll i blanketten och posta till förskoleförvaltningen med bilagor.

Om tilläggsbelopp


Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov och vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn och dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta i utbildningen eller verksamheten. Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, resurspersonal och anpassning av en lokal. För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära, krävs att stödbehovet och de insatta stödåtgärderna är frekventa och kontinuerliga.

Att ansöka om tilläggsbelopp


Det är förskolan eller den enskilda pedagogiska omsorgen som ska visa att förutsättningarna för rätt till tilläggsbelopp är uppfyllda, vilket innebär att det ställs stora krav på förskolans/pedagogiska omsorgens utredning. Barnet som ansökan gäller ska vara folkbokfört i Malmö stad och inskrivet i en fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg. Om barnet beviljats uppskjuten skolplikt måste ett sådant beslut kunna visas upp. 

Ansökningar och bilagor är allmänna handlingar. Vissa uppgifter omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.  Skicka aldrig mejl som innehåller personuppgifter eller känsliga uppgifter till förskoleförvaltningen.

Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen har tillgång till intyg från läkare, logoped, psykolog eller utomstående sakkunnig ska dessa bifogas i sin helhet. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste utredningen klart visa att barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd.

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras när som helst under året.

Förskoleförvaltningen handlägger ansökan och ett beslut fattas


Förskolenämnden, genom förskoleförvaltningen, gör en individuell bedömning av vad som framkommer i underlaget i varje enskild ansökan om tilläggsbelopp. Ansökan måste vara undertecknad av huvudmannen eller en behörig företrädare.

Förskoleförvaltningen strävar efter att ett beslut om tilläggsbelopp ska fattas senast en månad efter det att en komplett ansökan inkommit. Ansökan är komplett när pedagogisk utredning, handlingsplan och en eventuell uppföljning är bifogad och samtliga efterfrågade uppgifter i blanketten finns med. Handläggning av ansökan kommer inte påbörjas om ansökan inte är komplett. 

Förskolenämndens beslut om tilläggsbelopp skickas per post med ett mottagningsbevis till den fristående förskolan alt. den enskilda pedagogiska omsorgen.

Tilläggsbelopp utbetalas månadsvis i samband med utbetalningen av grundbeloppet. Den som erhållit tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldiga att återbetala beloppet.

Förskoleförvaltningen beviljar tilläggsbelopp tidigast från den dagen då ansökningsblanketten inkommer till förvaltningen och beviljar inte tilläggsbelopp retroaktivt.

Huvudmannen ska bifoga en handlingsplan med ansökan om tilläggsbelopp
När huvudmannen ansöker om tilläggsbelopp behöver en handlingsplan bifogas med ansökan. Syftet med en handlingsplan är att stötta barnet i sin utveckling och sitt lärande samt att dokumentera insatserna. Handlingsplanen är ett bra arbetsverktyg i förskolans utbildning/för de som arbetar i pedagogisk omsorg och för utvärdering av förskolans/verksamhetens insatser.

I en handlingsplan bör följande delar alltid finnas med:

  • Vilket stödbehov barnet har,

  • vad förskolan/pedagogiska omsorgen redan gjort,

  • på vilket sätt man i framtiden planerar att stödja barnet, och

  • hur ofta stödinsatserna behövs

När man tar fram en handlingsplan ska vårdnadshavarna ges möjlighet att delta när man utformar stödinsatserna. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara både kortsiktiga och långsiktiga och relateras till förskolans läroplan. Det är viktigt att åtgärdernas ändamål blir tydligt, så att det är möjligt att följa upp och utvärdera handlingsplanen.

Uppföljningen bör beskriva genomförda insatser och vilka effekter insatserna haft för att tillgodose barnets stödbehov. Om ett barn är i fortsatt behov av särskilt stöd ska uppföljningen lämnas in tillsammans med en ny ansökan om tilläggsbelopp samt en ny handlingsplan för den nya perioden, även barnets närvarotider för perioden skall redovisas.

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Förskoleförvaltningen

forskola@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se