Tilläggsbelopp för gymnasieskolor - Ansökan för elev med omfattande behov

Ansökan om tilläggsbelopp hanteras av skolpersonal och skrivs under av skolans rektor. 

Under Hämta blanketter hittar du:

  • Ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov
  • Ansökan om tilläggsbelopp för tekniska hjälpmedel
  • Anvisningar för tilläggsbelopp

Offentliga bidrag på lika villkor – Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Tilläggsbelopp kan erhållas utöver grundbeloppet om en elev har behov av ett mycket omfattande personligt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära i relation till stödbehovet. Tilläggsbeloppet är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär. Tilläggsbelopp lämnas endast i undantagsfall och utredning måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder. Kostnaden för stödet ska vara direkt kopplad till den enskilda eleven och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar att genomföra sin utbildning.

Elever som kan få tilläggsbelopp

  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning, synnedsättning eller elever med grav språkstörning.
  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.
  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, till exempel där riskinslag föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning, och elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

Eleven ska tillhöra:

  • Elever på nationellt program
  • Elever på Introduktionsprogram
  • Elever på anpassade gymnasieskolans nationella program

För elever på individuellt alternativ, yrkesintroduktion språkintroduktion och anpassade gymnasieskolans individuella program ska kommunen och en fristående skola/annan kommun komma överens. Här finns inga tilläggsbelopp. För överenskommelser kontaktas chefen för Gymnasieantagningen via antag@malmo.se

Ansökan med bilagor skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Marie Rundqvist
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se