Tilläggsbelopp - Ansökan för gymnasieelev med omfattande behov

LÄS MER

Ansökan om tilläggsbelopp hanteras av skolpersonal och skrivs under av skolans rektor.

Tilläggsbelopp kan fås utöver grundbeloppet om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära. Vid särskilda omständigheter kan man även få tilläggsbelopp för lokalanpassning och/eller kompensatoriska hjälpmedel.

Elever som kan få tilläggsbelopp

  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning, synnedsättning eller elever med grav språkstörning.
  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.
  • Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, till exempel där riskinslag föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning, och elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

Eleven ska tillhöra:

  • Ett nationellt program
  • Programinriktat individuellt val
  • Preparandutbildning
  • Gymnasiesärskolans nationella program

Bifoga åtgärdsprogram - obligatoriskt! - och andra relevanta underlag.

För elever på individuellt alternativ, yrkesintroduktion språkintroduktion och gymnasiesärskolans individuella program ska kommunen och en fristående skola/annan kommun komma överens. Här finns inga tilläggsbelopp. För överenskommelser kontaktas chefen för Gymnasieantagningen via antag@malmo.se

Mer information om tilläggsbeloppet hittar du i anvisningarna - finns att ladda ner under Blanketter.

Ansökan med bilagor skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Registrator
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Gymnasie- och vuxenutbildningen
gyvux@malmo.se
040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se