Vård och omsorg - Inkomstanmälan

Dina avgifter för vård och omsorg baseras på dina inkomster och vilka insatser du har. 

För att myndigheten på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna göra en korrekt beräkning av vad du ska betala för dina insatser behöver du fylla i en blankett för inkomstanmälan.

Blanketten ska fyllas i om

 • du är en ny vårdtagare och har blivit beviljad insatser av Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning
 • myndigheten begär det eller om dina inkomster eller utgifter förändras.

Du kan också välja att avstå från att fylla i blanketten. Inkommer inte inkomstuppgifterna inom 14 dagar från att du blivit beviljad en insats beräknas avgiften enligt det högsta inkomstintervallet och du kommer att få betala den högsta avgiften för dina beviljade insatser upp till kommunens maxtaxa.

Avgifter för vård och omsorg

Lämna samtycke

Du kan ge samtycke till myndigheten att inhämta uppgifter för att kunna beräkna ett korrekt avgiftsbeslut. Samtycket kan du antingen ge muntligt via telefon eller genom att ange det i blanketten. Samtycket gäller endast för att inhämta uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och i syfte att räkna ut korrekt avgiftsbeslut.  Det är frivilligt att lämna samtycke och du kan närsomhelst återkalla det.

Inkomster som ska anmälas

Skattepliktiga inkomster som till exempel

 • pension
 • sjukpension
 • livränta
 • vårdbidrag för barn till den del som utgör ersättning (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • överskott av näringsverksamhet
 • överskott av inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen.

Ej skattepliktiga inkomster som till exempel:

 • studiemedel i form av studiebidrag
 • skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991
 • barnbidrag
 • försörjningsstöd och äldreförsörjningsstöd
 • underhållsbidrag
 • bostadstillägg och bostadsbidrag
 • utlandspension
 • ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring
 • andra försäkringsersättningar som betalas ut på grund av försäkring som tecknats utanför tjänst.

Handikappersättning betraktas inte som inkomst och ska inte anmälas.

Skicka in uppgifter

Du skickar inkomstförfrågan med bilagor till:

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Avdelning myndighet

205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

hvo@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

hvo@malmo.se