Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om upphörande

LÄS MER

Anmäl till miljöförvaltningen om du planerar att avveckla en verksamhet som klassas som miljöfarlig.

Tänk på att förutom anmälan även skicka in en avvecklingsplan som beskriver:

  • Omhändertagande av eventuell processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor).
  • Avveckling och eller rengöring av eventuellt processavloppsvattenledningar, eventuella reningsanläggningar.
  • Omhändertagande av kemikalier, farligt avfall och annat avfall.
  • Spolning eller rengöring av dagvattensystem.
  • Rengöring och eller omhändertagande av eventuell oljecistern eller oljeavskiljare.
  • Genomförd eller planerad miljöteknisk undersökning av föroreningar i mark, grundvatten och eller byggnad.
  • Planerad rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar.
  • Information om eventuellt framtida planering eller användning av lokaler eller verksamhetsyta.

Mer information om verksamheter som klassas som miljöfarliga

Anmälan med avvecklingsplan skickas till:

Malmö stad
Miljönämnden
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se