PCB-sanering - Slutrapport & dokumentation

Här finns blankett för slutrapport och blanketter för den dokumentation som krävs vid sanering av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Senast två månader efter avslutad sanering ska en slutrapport lämnas till miljöförvaltningen. Rapporten ska innehålla uppgift om sanerade mängder PCB och mottagningskvitton från godkänd mellanlagringsstation eller från SAKAB. 

Tänk på att:

  • Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad rapporten gäller.
  • Bifoga dina inventeringsprotokoll
  • Uppgifterna redovisas byggnadsvis: finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.
  • Dokumentera var sanering har gjorts och vilka PCB-mängder som har tagits bort.

Mer information om att sanera och inventera PCB

Slutrapport tillsammans med dokumentation skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller mejlas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se